Tiedonsiirtosanomat – Sanomaryhmät ja sanomat


Tälle sivulle on koottu versiotaulukosta löytyvät sanomat sanomaryhmittäin sekä niihin liittyviä erikoispiirteitä. Sivuston sisältöä päivitetään muutosten myötä.

Metsävara ja erityispiirretiedot

Erityispiirretiedot (EP)

Erityispiirretietoja tässä yhteydessä ovat: luokitellut pistemäiset, viivamaiset ja aluemaiset erityispiirteet. Erityispiirreluokittelu on laaja kattaen mm. eläimiä, kasveja, sieniä sekä lukuisia kohdeluokkia toiminnanohjaukseen, puukauppaan, kaavoitukseen tai muihin vastaaviin liittyen.

Maastomittaustiedot (MMT)

Maastossa kerättyjen tietojen päivittämiseksi metsävara-aineistolle. Varsinaista metsävarasanomaa joustavampi rakenne sallii erilaisten täydentävien kohteiden ja havaintojen tietojen päivityksen. Tiedon tyyppi voidaan ilmaista käyttötapauskoodistolla.

Metsävaratiedot (MV)

Metsävaratietoja tässä yhteydessä ovat: kuviot (jotka voidaan ryhmitellä kiinteistöittäin ja palstoittain), kuvion perustiedot, kuvion paikkatieto, kuvion puustotiedot (ositekohtaiset tiedot, kuollut puusto, yhteenveto, runkolukusarja, runkolukusarjaositteet), kuvion toimenpiteet (hakkuut ja metsänhoitotyöt sekä toteutetut että suunnitellut), kuvion vaihtoehtoiset toimenpideketjut (hakkuu- ja metsänhoitotyöketjut) ja kuvion erityispiirteet.

Metsävarasanoman API kokeilu (6.9.2022) Valmistelutyöryhmän yleiskokous 4/2022

Ensimmäinen luonnos MV sanoman vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta eli API ilmentymästä HTML -dokumentaatio. Päivitetty 6.9.2022

Hilamuotoiset metsävaratiedot (MVHILATK)

Perustuu GeoPackage formaattiin

Kuviomuotoiset metsävaratiedot (MVTK)

Perustuu GeoPackage formaattiin

lamuotoinen metsävaratieto (HMV)

XML muotoinen sovitus GeoPackage formaatin (MVHILATK) rakenteelle


Metsäkeskussanomat

Metsäkeskussanomien metsätietostandardiin liittyvät tekniset ohjeet on koottu tälle sivulle. Sanomakohtaisiin ohjeisiin pääset Metsätietostandardisanomien versiotaulukon Yksityiskohtaiset tiedot -sarakkeen linkistä kunkin sanoman riviltä.

Metsäkeskus ohjeistaa omilla sivuillaan tarkemmin mm. tiedonsiirtoon liittyvistä seikoista. – Tästä linkistä pääset lukemaan Metsäkeskuksen tuottamaa tähän liittyvää materiaalia.

Sanomien kirjoittamisessa, lukemisessa ja tulkinnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin ohjeisiin ja esimerkkisanomiin ja sisältöihin:
• Metsäkeskussanomien paikkatietojen soveltamisohjeet (päivitetty 25.4.2017)
Juurielementin sisältöön löytyvät esimerkit kunkin sanoman Yksityiskohtaiset tiedot -sarakkeesta
Esimerkkisanomat
XML-sanoman encoding = ”UTF-8” tai ”ISO-8859-1”. Näistä suositeltavampi on ”UTF-8”.
• Metsäkeskus yhdistää metsäkeskussanomissa liikkuvat toimijatiedot oman asiakasrekisterinsä tietoihin. Asiakasrekisterin tiedot perustuvat väestörekisterikeskuksen tietoihin.
Jotta tietojen liittäminen voidaan tehdä nopeasti ilman manuaalisia välivaiheita, on ensiarvoisen tärkeää, että toimijatietoihin liitetään aina kun mahdollista henkilöiden tapauksessa henkilötunnus ja organisaatioiden tapauksessa yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus). Mikäli tämä ei olisi jostain syystä mahdollista tulisi henkilötoimijan tapauksessa etu- ja sukunimi eritellä erikseen niille tarkoitettuihin tietokenttiin (FirstName ja LastName). Nimen esittämistä yhdessä kentässä (WholeName) ei suositella, koska tämä johtaa monessa tapauksessa manuaaliseen selvittelyyn. Edellä mainittuja suosituksia noudattamalla Metsäkeskus pystyy takaamaan tehokkaamman ja nopeamman tietojen käsittelyn, näin asioiden käsittely tulee hoidetuksi osapuolten näkökulmasta tehokkaasti.

Hirvivahinkoilmoitus (HVI)

Kaato – Hakkuukonetiedot

Kaato – hakkuukonetiedon kokonaisuus muodostuu neljästä sanomasta: Kaato – Hakkuukonetiedon laskentapyynnön kuittaus (KAATOKUIT), Kaato – Hakkuukonetiedon laskentapyyntö (KAATOLP), Kaato – Hakkuukonetiedon laskentatilan kyselysanoma (KAATOLTK) ja Kaato – Hakkuukonetiedon laskennan vastaussanoma (KAATOLV)

Kemera – kestävän metsätalouden rahoitus

Kemera kokonaisuus muodostuu seuraavista sanomista: KEMERA – Hakemus ennen toimenpiteen aloittamista (KMRHA), KEMERA – Toteutusilmoitus toimenpiteen jälkeen (KMRTI), sekä GeoPackage muotoisesta Kemera-tiedot (KEMERATK). Kemera on käytöstä väistyvä järjestelmästä, josta tullaan siirtymään METKA-järjestelmään. Lisätietoa muutoksesta ja sen aikataulusta voit lukea täältä.

METKA – metsätalouden kannustinjärjestelmä

METKA on Kemeran korvaava järjestelmä, jonka käyttöönoton etenemisestä löydät lisää tietoa täältä. Ensimmäisessä vaiheessa Metkasta julkaistiin sanomaversiot METKA – Nuoren metsän hoito (METNMH), METKA – Terveyslannoitus hakemus (METTLHA) ja METKA – Terveyslannoitus ilmoitus (METTLTI). Kaikki Metka sanomat perustuvat GeoPackages formaattiin.

Metsänkäyttöilmoitus (MKI)

Metsänkäyttöilmoitustiedot (MKITK)

GeoPackages muotoinen sovitus MKI sanoman XML versiosta.

Metsäkeskus – Maksatussanoma (MKMA)

Metsävaratietojen päivityspyyntö (MKMVTP)

Omavalvontatiedot (MKOVT)

Metsäkeskussanomien palauteviesti (MKP)

Metsäkeskus – Päätös (MKPS)

Tarkastustietosanoma (MKTT)

Tarkempia käyttötapoja tarkastustietojen, omavalvonnan ja toteutustietojen sanomien osalta:

Sanoman käyttötapausmäärittelyt (UseCase) excel-tiedostossa. Sanoman tarjoamaa laajaa tietosisältöä rajataan käyttötapausmäärittelyillä pienemmiksi tiedonsiirtokokonaisuuksiksi. Vaikka sanoma mahdollistaa useanlaisen tiedon välityksen samassa sanomassa, on sanoman käytännön hyödyntämisen kannalta järkevää rajata kunkin yksittäisen sanoman tietosisältö vastaamaan yksittäistä käyttötarkoitusta.

Luonnostelma XML-rakenteista hakkuun toteutustietojen ilmoittamisen käyttötapauksessa.


Metsätietostandardien koodistot

Metsätietostandardien koodistot (KOOD)

Muissa sanomissa käytettävät koodistot, arvot ja selitteet. Dokumentaation lisäksi myös listaava excel tiedosto. Dokumentaatioiden osalta (skeemapaketista V10 lähtien) koodistot jaetaan Erityispiirrekoodistoihin ja Muihin koodistoihin.

Erityispiirrekoodistot:

Erityispiirrekoodisto sisältää kattavasti metsätaloudessa havainnoitavia asioita, sisältäen mm. eläin- ja kasvilajeja, kaavoitukseen ja käyttötarkoitukseen liittyviä luokitteluja ja toiminnanohjaukseen liittyvää sisältöä. Samaisella koodistolla kuvataan myös luontoarvoja tai metsän terveyteen liittyviä seikkoja. Koodeja on yli 3000 kappaletta. Yhtenä suurimpana kertalisäyksenä koodistoa täydennettiin Punaisen kirjan 2019 lajeilla (listaus lajeista löydettävissä excel-tiedostona täältä – päivitetty 11.6.2019).
Koodisto on alunperin muodostunut kaksiosaiseksi otsikoilla ”alkuperäiset koodit” ja ”laajennuskoodit”. Standardoinnin yhteydessä on tunnistettu tarpeita jäsennellä koodisto luontevampiin ryhmiin.
Uudelleenryhmittelyä ja sen perusteita on pohdittu vuoden 2018 aikana ja niiden pohjalta on luotu ensimmäinen virallinen esitys tulevaisuuden ryhmittelystä erityispiirrekoodien osalta. Ryhmittelyn yhteydessä ei toistaiseksi puututa itse koodeihin vaan kyse on nimenomaan ryhmittelyn muutoksesta, jossa erityispiirteiden nykyryhmille ”alkuperäiset koodit” ja ”laajennuskoodit” haetaan luontevampaa uutta jaottelua.
Esitys uudeksi ryhmittelyksi on nähtävissä excel-tiedostomuodossa täällä. Alkuperäiset ryhmät löytyvät excelistä ja uusi ryhmittely (kaksi vaihtoehtoista ryhmittelyä tai sisäkkäin toteutettava kaksiportainen ryhmittely) löytyy sarakkeista ”RYHMITTELYESITYS 1 – YKSINKERTAINEN” ja ”RYHMITTELYESITYS 2 – YKSITYISKOHTAINEN”.

Muut koodistot:

Kokoelma erilaisia koodistoja, sisältäen mm. erilaisia toimenpidelistoja, puutavaralajeja sekä kieli-, maa- ja aluekoodeja.


Kohteen toteumatiedot

Toimenpiteiden toteumatiedot (KTOT)

Sisältää puustotietojen päivitysrakenteet
Luonnostelmat kahdesta erilaisesta toteumatietojen siirtoon soveltuvasta xml-sanomasta.
Sanoma 1 soveltuu erityisesti toimenpiteiden (esim. hakkuut ja metsänhoitotyöt) toteumatietojen siirtoon. Katso sisältö ja tarkemmat kommentit esimerkki xml-tiedostosta. Esimerkkisanoma 1. (Päivitetty 6.9.2012)

Sanoma 2 soveltuu kuviotietojen ja toisaalta jäsentymättömämpien tiedonsiirtotarpeiden hoitamiseen. Katso sisältö ja tarkemmat kommentit esimerkki xml-tiedostosta. Esimerkkisanoma 2. (Päivitetty 6.9.2012)


Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus (PMTO)

Julkaisu sanomakokonaisuutena, joka pitää sisällään lähes 50 erilaista MessageTypeä, esimerkiksi lohkon tietojen päivittämiseen, loppuarviointeja sekä toimenpiteitä.
Sanomakokonaisuus on yksi aktiivisimmin kehittyvimmistä standardin kokonaisuuksista ja uusia sanomaversioita julkaistaan jopa useampia vuodessa.


Puukauppa ja metsänhoito

Puukaupan ja metsänhoidon sanomakokonaisuus (PUUKMSK)

Sanomakokonaisuus josta irrotettavissa kunkin version tarpeiden mukaan seuraavia sanomia:
– Puukaupan ja metsänhoidon kuittaus (PUUKKUIT)
– Puukaupan ja metsänhoidon kuittaukset (PUUKKUITT)
– Puukaupan maksuerä (PUUKMAKSU)
– Puukaupan mittaustodistus (PUUKMITT)
– Puukaupan ja metsänhoidon metsänkäyttöilmoituksen viite (PUUKMKIV)
– Puukaupan ja metsänhoidon sopimus (PUUKSOP)
– Puukaupan ja metsänhoidon tarjous (PUUKT)
– Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyyntö (PUUKTP)
– Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyyntö julkisuustiedoilla (PUUKTPP)
– Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyynnöt (PUUKTPT)
– Puukaupan ja metsänhoidon tarjouspyynnön työmaa (PUUKTPTM)
– Puukaupan ja metsänhoidon tarjoukset (PUUKTT)
– Puukaupan ja metsänhoidon tarjouksen työmaa (PUUKTTM)
– Puukaupan ja metsänhoidon toimenpiteen toteutustilan päivitys (PUUKTTOTP)
– Puukaupan yhteydenottopyyntö (PUUKYOP)
– Puukaupan yhteydenottopyynnöt (PUUKYOPT).


Viranomaistarkastus

Virta-tarkastus (TARK)