Kokonaisuudet ja määrittelyt – Sanomien käyttö


Yleistä tiedonsiirtosanomista

– Käytettävä XML-sanomien encoding on ”UTF-8”. Poikkeuksista maininnat sanomakohtaisesti.
Sanomakuvaukset ja koodistot-excel (Päivitetty 14.09.2023). Uusia sanomia päivitetään exceliin myöhemmin.

Tietosuoja
– Metsätietostandardin mukaisilla sanomarakenteilla on mahdollista välittää tietosuojan ja GDPR:n alaista tietoa, mikä tulee ottaa huomioon sitä käsittelevissä järjestelmissä. Tietosuojaratkaisut tehdään aina järjestelmäkohtaisesti.
– Metsäkeskuksen julkisten ympäristötietojen luovuttamisen ohjeistuksen mukaan ”Jos tietojen saaja yhdistää tiettyä henkilöä koskevat ympäristötiedot henkilön nimeen, osoitteeseen, muuhun yhteystietoon tai henkilötunnukseen, muodostuu henkilötietoja sisältävä rekisteri. Silloin tietojen käsittelyssä on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia velvoitteita.”
-Lisätietoa aiheesta:
Tietosuojavaltuutetun käsittelyperusteet
Tietosuojavaltuutetun tietosuojaperiaatteet
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR)
Tietosuojalaki (1050/2018)


Stardardointimuotojen vertailu

Metsätietostandardissa ollaan yhä useamman sanoman osalta pohdittu siirtymistä XML-formaatista muihin tiedostomuotoihin.
Sanomamuotojen vertailua on tarkasteltu ensimmäisen kerran SWOT-analyysillä ohjausryhmän kokouksessa 12.12.2022. SWOT-analyysiä on täydennetty loppuvuodesta 2023 toteutetun ”Standardoinnin uudet muodot” kyselyn yhteydessä pyydettyjen täydennysten pohjalta. Muutokset on julkaistu 1.2.2024.
Standardointimuotojen vertailun SWOT-analyysiä pääset lukemaan tästä.


Teknisiä ohjeita ja kuvauksia

1. Skeemojen käyttö validoinnissa
XML-sanomat validoidaan skeemoilla paikallisesti koneelle tallennetuista skeemapaketin skeematiedostosisällöistä. Skeemoja ei ole ainakaan toistaiseksi saatavilla verkosta reaaliaikaiseen validointiin.

2. Osoite skeemojen namespacessa
Skeemojen namespacessa on käytetty osoitetta ”http://standardit.tapio.fi/schemas”. Tätä osoitetta ei ole olemassa eikä sen kautta näin ollen ole saatavissa skeemoja validoinnin suorakäyttöön.

3. Xml-sanomien merkistöt
Tiedonsiirto-osapuolten kannattaa yhdessä ja erikseen varmistua siitä, että merkistöt siirtyvät sanomissa oikein. Yleisimmin haasteita aiheuttavat erikoismerkit, joihin tässä tapauksessa pitää laskea myös esim. kirjaimet ä ja ö. Näihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota:

A) Xml prologi (prolog) (esim. ) sisältää oikean käytetyn merkistön (encoding)
B) Tiedosto tai sanoma tiedonsiirtomenettelyn mukaisella tavalla itsessään (esim. osana SOAP-protokollan mukaista siirtoa) on oikeassa merkistössä
C) Visuaalisesti tarkasteltuna erikoismerkit (esim. ä ja ö) kulkevat tiedonsiirrossa oikein (ä näkyy ä:nä ja ö näkyy ö:nä.)

4. Koordinaatisto
Seuraavia koordinaatistoja suositellaan käytettäväksi paikkatiedon koordinaatistoina sanomissa:
EPSG:3067 ETRS-TM35FIN
EPSG:3047 ETRS-TM35 (rinnasteinen edellä mainitulle)
Muiden koordinaatistojen osalta käytöstä tulee sopia tiedonsiirto-osapuolten kesken.
Käytetty koordinaatisto esitettävä gml:n srsName -attribuutissa (esim. ”EPSG:3067”).


Käytössä olevat sanomaversiot organisaatioittain

Varmista tiedon ajantasaisuus toiselta osapuolelta ennen tiedonsiirron aloittamista.
Toiminnanohjauksen ja puukaupan sanomakokonaisuuksien osalta mainintoja tuetuista skeemapaketeista löytyy Skeematiedostot osion taulukosta.